A felülvizsgálat jogi alapja

19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet
a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 3. pontjában – az 5. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ingatlan tulajdonosa köteles

a) a felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével – műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente,

b) a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni.

2. § (1) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti.

(2) A műszaki-biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki-biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

(3) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról az 1. mellékletben meghatározott tartalommal a felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató a jegyzőkönyvet köteles nyilvántartani.

(4) A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a helyszíni vizsgálat időpontjában fennálló helyzet szakszerű megállapításáért felelős.

(5) Amennyiben a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot végző gázszerelő a felhasználási helyen, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni köteles.

3. § Ez a rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

4. § Az e rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés – a gázfelhasználói technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték első műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni:

a) az 1981. január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2013. december 31-ig,

b) az 1981. január 1-je és 1993. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2014. december 31-ig,

c) az 1994. január 1-je és 2003. december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2015. december 31-ig,

d) a 2004. január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az a)-c) pont szerinti időpontban üzembe helyezett, de 2003. december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében 2016. december 31-ig.

1. melléklet a 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelethez

Felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat dokumentálásának tartalmi követelményei

JEGYZŐKÖNYV

Ingatlan tulajdonos neve:

Ingatlan tulajdonos elérhetősége:

Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználó neve és elérhetősége, ha nem azonos az ingatlan tulajdonosával:

Név: Telefon: Fax: e-mail:

Felhasználási hely: POD azonosító

Ir. szám: Település: Utca: házszám/hrsz: em. ajtó

Felülvizsgálati osztály:

1. A csatlakozóvezeték és / vagy fogyasztói vezeték a telekhatár és az épületbe belépés helye között

Eltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése

Fsz.TárgyNincsVanEltérés leírása*
Megjegyzések
MegfelelFeltétellel megfelel*Nem felel meg*

1.Nyomvonal szabályossága

2.Védőtávolság, biztonsági övezet

3.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

4.Nyomásszabályozó (állomás)

– kialakítás

– alátámasztás

– korrózióvédelem

– védőtávolság

– védőzóna

– tömörség

– villámvédelem

– oltókészülékek

5.Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

– kialakítás

– tartozékok

– védőtávolság

– védőzóna

– tömörség

6.Tartozékok alkalmassága

– záró szerelvények

– védőcsövezés/szaglócsövek

– jelzőtáblázás

7.Elpárologtató berendezések

8.Folyadékfázisú szivattyúegység

9.Folyadékfázisú vezeték bezárható szakaszaiba beépített biztonsági lefúvatók és azok zónái

10.Korrózióvédelem.

Térszint feletti elhelyezésnél a tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

11.Térszint feletti elhelyezés esetén alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

12.Fali felállások kialakítása

13.Épületbe beállás, fali átvezetés kialakítása

14.Tömörség

2. A csatlakozóvezeték és/vagy fogyasztói vezeték épületen belül

Eltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése

Fsz.TárgyNincsVanEltérés leírása*
Megjegyzések
MegfelelFeltétellel megfelel*Nem felel meg*

1.Nyomvonal szabályossága

2.Anyag, kötésmód, tömítések alkalmassága

3.Korlátozott élettartamú tartozékok (flexibilis kötőelemek)

4.Nyomásszabályozó (állomás)

– kialakítás

– alátámasztás

– korrózióvédelem

– védőtávolság

– védőzóna

– tömörség

– villámvédelem

– oltókészülékek

5.Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték)

– kialakítás

– védőtávolság

– védőzóna

– tömörség

6.Tartozékok alkalmassága

– záró szerelvények

– fali átvezetések

7.Korrózióvédelem.

A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelősége

8.Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelősége

9.Tömörség

10.EPH bekötés megfelelősége

3. A gázfogyasztó készülékek (készülékenként kitölteni)

Eltérés az üzembe helyezési követelményektőlAz eltérés minősítése

Fsz.TárgyNincsVanEltérés leírása*
Megjegyzések
MegfelelFeltétellel megfelel*Nem felel meg*

1.A gázfogyasztó készülékek alkalmassága (vagylagos):

– Gyártási engedély

– Biztonságtechnikai behozatali engedély

– Átalakítási engedély

– Gázfelhasználási technológia bejelentése, hatósági engedélye

– CE-jel

2.Gázfogyasztó készülék elhelyezésének szabályossága, hozzáférhetőség

3.Biztonsági tartozékok működőképessége

4.Égéstermék elvezetés szabályossága

Égéstermék elvezető berendezés

– Készülék tartozékként készülékkel együtt tanúsítva

– Készülék tartozékként nem készülékkel együtt tanúsítva

– Szigetelt elvezetés esetén a szigetelés megfelelősége, épsége

– Állékonyságának biztosítottsága tető fölé történt kivezetés esetén

– Rögzítések alkalmassága

5.Kéményseprő-ipari közszolgáltató által elvégzett vizsgálatokról készült bizonylat(ok) meglétének ellenőrzése. Bizonylat(ok)

– keltjének időpontja,

– érvényessége,

– készülék teljesítmény és kémény terhelhetőségének egybevetése

6.Légellátás biztosítottsága Összeszellőztetés

7.Elszívó berendezés és égéstermék elvezető berendezésbe kötött készülék esetén

– reteszfeltételek szükségessége,

– megléte,

– működőképessége

8.A gázfogyasztó készülékek időszakos felülvizsgálatot megelőző utolsó karbantartásának és beszabályozásának időpontja

4. Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Az eltérés minősítése

MegnevezésAz időszakos felülvizsgálat megállapításai
– Megjegyzések –
MegfelelFeltétellel megfelel*Nem felel meg**

Csatlakozóvezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

Fogyasztói vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága

Gázfogyasztó készülékek további üzemeltetésre való alkalmassága

A felhasználói hely további üzemeltetésre való alkalmassága

* A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.

** Nem megfelelőség esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

Az üresen hagyott rovatokat átlósan át kell húzni.

Dátum: …………………… év ………………… hó ……. nap

……………………………………………………………….
Időszakos felülvizsgálatot végezte
(Olvasható név/aláírás)
Gázszerelői Igazolvány száma:

Az ingatlan tulajdonosa/felhasználó nyilatkozata – az alábbi pontok értelemszerű jelölésével –

1. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén feltárt hiányosságokat megismertem, azok megszüntetéséről gondoskodom, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.

2. „Nem felel meg” megállapítás esetén a csatlakozóvezeték / fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemen kívül helyezése megtörtént. A szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy az ismételt üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes földgázelosztó, vagy a vezetékes PB-gázszolgáltató engedélyével történhet.

Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.

Dátum: …………………… év ……. hó …….nap

……………………………………………………………….
Ingatlan tulajdonos/Felhasználó,
Olvasható név/aláírás