A MKEH közleménye 2010.04.01

Megjelent a Gazdasági Közlöny 2010. évi 3. számában, 2010. április 1-én.


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

A gázkészülékek égési levegőellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény értelmében:
88. §(1)A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
(6) A csatlakozóvezetéket és a felhasználói berendezést üzemképes és biztonságos állapotban tartani az ingatlan tulajdonosa köteles. Ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés műszaki‐biztonsági felülvizsgálatának részletes szabályait – beleértve a felülvizsgálat gyakoriságát is – külön jogszabály tartalmazza.
89. § (1) A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét ‐ a kivitelezés megkezdése előtt ‐ műszaki‐biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 15 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében a felülvizsgálat díjmentes.
(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles
‐ az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen ‐ műszaki‐biztonsági szempontból ellenőrizni.
A gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki‐biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet ** (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdés értelmében:
7. § (1) A tulajdonos, a használó, illetve az üzemeltető (a továbbiakban együtt: üzemeltető) köteles a csatlakozó vezetéket és a fogyasztói berendezést rendeltetésszerű állapotban tartani, rendeltetésszerűen üzemeltetni, a szükséges ellenőrzéseket és karbantartását a gyártói előírások alapján rendszeresen elvégeztetni, minden vonatkozó biztonsági előírást betartatni, valamint a hatósági, illetve elosztói engedélyes ellenőrzése során az ellenőrzés feltételeit biztosítani. Erről a kötelezettségről az elosztói engedélyes a fogyasztót tájékoztatni köteles.
Az R. 10. § (1) bekezdés szerint megalkotott Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszaki‐biztonsági szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítását (bővítését, felújítását) a Szabályzat előírásai szerint kell végezni. Egyidejűleg vizsgálni kell a már üzemelő csatlakozó vezeték és/vagy felhasználói berendezés létesítéskor érvényben levő műszaki biztonsági előírásoknak
való megfelelését, továbbá ellenőrizni kell, hogy a bővítmény nincs‐e káros hatással a már üzemelő létesítmény biztonságos működésére. A légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét arra jogosult szakembernek ellenőriznie kell a Szabályzatban meghatározott nem tervköteles gázfogyasztó készülék cseréje esetén is.

A Szabályzat alapján a felhasználói berendezés/fogyasztói berendezés alatt a fogyasztói vezetéket, a gázfogyasztó készüléket és a gázfelhasználó technológiákat, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összességét kell érteni.

A fentiekre tekintettel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a nem megfelelő légellátási és égéstermék elvezetési feltételek miatt bekövetkező balesetek (CO mérgezések) elkerülése érdekében a következők betartására hívja fel különösen a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék üzemeltetők(tulajdonosok) figyelmét:
A fenti típusú készülékek valamelyikével ellátott, vagy azzal légtér összeköttetésben lévő helyiségek esetén tervköteles átalakításnak minősül:

1. Fokozott légzárású nyílászárók beépítése, vagy a meglévő nyílászárók tömítése
2. Elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók beépítése

3. A gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított minden egyéb módosítás [meglévő csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztó berendezés tervköteles átalakítása (bővítése, felújítása)]
A tervköteles átalakítás esetében a kivitelezés megkezdése előtt az alábbiak szerint kell eljárni:
a) Kiviteli tervet kell készíttetni arra jogosult szakemberrel (épületgépész tervezővel), melyben ellenőriztetni kell a légellátási és égéstermék elvezetési feltételek meglétét a már üzemelő gázfogyasztó készülékek esetében.
b) A kiviteli tervet műszaki‐biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a
földgázelosztóhoz a kivitelezés megkezdése előtt.
c) A kivitelezés befejezése után az elkészült szerelést a földgázelosztóval vagy megbízottjával az üzembe helyezés előtt műszaki‐biztonsági szempontból ellenőriztetni kell.
Ha ezeknek a jogszabályi előírásokon alapuló teendőknek a végrehajtása nem történik meg, az jogszabálysértésnek minősül.
A kiviteli tervek földgázelosztó általi, valamint az elkészült szerelés földgázelosztó vagy megbízottja általi műszaki‐biztonsági szempontok szerinti ellenőrzésének célja a nyílt égésterű, kéménybe nem kötött („A” típusú) és kéménybe kötött („B” típusú) gázkészülék levegőellátási és égéstermék elvezetési viszonyai olyan mértékű megváltoztatásának a megakadályozása, amely életveszélyes helyzetet idézhet elő.

** A rendelet nincs hatályban.